SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

A Magyar Szekció megnevezése: Nemzetközi Testőr és Biztonsági Szolgálatok Szövetsége (IBSSA) Magyar Szekció

Rövidítése: IBSSA MSZ

Címe: Az önálló iroda kialakításáig a mindenkori soros elnök által meghatározott iroda címe

A Magyar Szekció működése

(1) Magyar Szekció feladata

A Magyar Szekció a Szövetség magyarországi szervezete, amely többek között
a) képviseli Magyarországot és a magyar tagokat a Szövetségben
b) választott tisztségviselői és tagjai révén részt vesz a szervezeti munkában
c) végrehajtja és végrehajtatja a Szövetség döntéseit
d) népszerűsíti a szervezetet
e) szervezi a magyarországi szervezeti életet

(2) Magyar Szekció szervezeti egységei

a) Közgyűlés
b) Elnökség
c) Regionális hatáskörű szervek
d) Szakmai Bizottságok

(3) Szervezeti egységek feladatai

a ) Közgyűlés

A Magyar Szekció legfőbb döntéshozó szerve a Közgyűlés, mely a Magyarországon bejegyzett tagok összességéből áll. A Közgyűlés évente legalább egyszer ülésezik.

A közgyűlés összehívása

- A Közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 51 %-a jelen van. Szavazásra jogosult minden teljes jogú tag, akinek jogait fegyelmi, etikai vétség, vagy egyéb ok miatt a Szekció nem korlátozta, és az adott évre a tagsági díjat legkésőbb a Közgyűlés időpontjáig befizette.
- Ha a közgyűlés az eredeti időpontjától egy órán belül nem válik határozatképessé, a közgyűlést fel kell oszlatni és a megjelent tagok részvételével ismételten össze kell hívni. Az újból összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

A közgyűlés napirendje

A rendes közgyűlésnek az alábbi napirendeket kell tartalmaznia:
- az ügyintéző szerv (elnökség) beszámolója
- az évi költségvetés meghatározása

 A közgyűlés határozathozatala

- A közgyűlés határozathozatalait általában nyílt szavazással a jelenlévő szavazásra jogosultak több, mint felének "igen" szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a közgyűlés soros elnökének szavazata dönt.
- A közgyűlés titkos szavazással hoz határozatokat, ha azt a jelenlévő szavazásra jogosultak egyharmada kéri.
- A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető ír alá. Két rendes tag hitelesíti, akiket a közgyűlés elején megválasztottak.
- A Közgyűlés határozatai nem lehetnek ellentétesek a Szövetség szabályaival, döntéseivel.

A közgyűlés hatásköre

- A Szekció Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása.
- Etikai Kódex, valamint a fegyelmi szabályzat elfogadása, módosítása,
- más szervezettel történő egyesülés, valamint feloszlás kimondása,
- az évi költségvetés megállapítása,
- az elnökség beszámolójának értékelése,
- az elnökség megválasztása,
- az elnök megválasztása,
- kizárás, felfüggesztés kérdésében hozott határozat elleni kérelem elbírálása.
- A regionális titkárok, valamint a bizottsági elnökök tisztségükben történő megerősítése.
- Pénzügyi, vagy egyéb garancia vállalása. (Összeghatár 1 M Ft feletti)
- Engedélyezés hitelfelvételre.
- Tagfelvétel jóváhagyása.

A tisztségviselők választása

- A közgyűlés hatáskörébe tartozó tisztségviselőket 6 évre választja.
- Megválasztottnak tekinthető az a tisztségviselő, aki a jelenlévő szavazásra jogosultak több, mint felének szavazatát megkapta.
- Több jelölt esetén, ha a közgyűlés a szükséges döntést nem hozta meg, újabb választási fordulót kell tartani, ebben a legkevesebb szavazatot kapott már nem vesz részt. A választást addig kell folytatni, amíg egy jelölt a szükséges szavazatokat megkapja.
- A közgyűlés a hatáskörébe tartozó ügyintéző és képviseleti szerveket nyílt szavazással választja.

A rendkívüli közgyűlés

Rendkívüli közgyűlést kell összehívni:
- az egyesület elnökségének többségi határozata alapján,
- ha a rendes tagok 1/3-a ok és cél megjelölésével kéri,
- ha a Szövetség törvényességi felügyeletet ellátó szerv elrendeli.

A rendkívüli közgyűlésre a rendes közgyűlésre vonatkozó szabályok az irányadók.

Magyar Szekció Elnöksége

Az elnökség feladatai és hatásköre

A Magyar Szekció tevékenységét két közgyűlés között az elnökség irányítja. Az elnökség a működést érintő valamennyi kérdésben döntésre jogosult, kivéve azokat, amelyek kizárólag a közgyűlés hatáskörébe tartoznak.

a) Az elnökség kizárólagos feladatai:
- összehívja a közgyűlést,
- biztosítja a törvényes és alapszabály szerinti működést,
- figyelemmel kíséri a Szövetség döntéseit és azokat folyamatosan beépíti a belső rendelkezései közé,
- elkészíti a Magyar Szekció Szervezeti és Működési Szabályzatát, a Fegyelmi Szabályzatát, Etikai Kódexét és a Gazdálkodási Szabályzatot,
- bizottságokat hoz létre,
- kinevezi, illetve felmenti a bizottságok vezetőit,
- előzetesen elbírálja, illetve dönt a Magyar Szekcióhoz benyújtott tagfelvételi kérelmekben,
- dönt a tagok kizárása, felfüggesztése kérdésében.

b) Az elnökség egyéb feladatai:
- figyelemmel kíséri a szakmai bizottságokban, és az egyes regionális egységeknél folyó munkát, beszámoltatja a regionális egységek vezetőit és a bizottságok elnökeit,

c) Az elnökség tagjai
- Az elnökség kilenc tagból áll, mely létszám a közgyűlés döntése alapján bővíthető.
- Az elnökségnek csak olyan rendes, vagy pártoló tagja lehet, aki nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.
- Az elnökség tagjai: három társelnök, valamint az elnökségi tagok

d) Az elnökségi tagok jogai és kötelességei:
- az elnökségi üléseken és a határozatok meghozatalában való részvétel,
- észrevételek, javaslatok tétele a Magyar Szekció működésével kapcsolatban,
- javaslattétel rendkívüli közgyűlés, elnökségi ülés összehívására,
- megbízás alapján a Magyar Szekció képviselete.
- Az elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
- Az elnökségi tagság megszűnik:

  • a mandátum lejártával,
  • lemondással,
  • felmentéssel,
  • visszahívással,
  • elhalálozással,
  • kizárással.

e) Az elnökség működése
- Az elnökség maga állapítja meg munkatervét és ügyrendjét.
- Az elnökség ülései nem nyilvánosak. Azokon az elnökség tagjain kívül csak meghívottak vehetnek részt.
- Az elnökségi ülésre meg kell hívni a Szövetség magyar tisztségviselőit, a bizottsági elnököket. A meghívottak - a kizárólagos elnökségi döntéseken kívül - szavazhatnak a Magyar Szekciót érintő szakmai kérdésekben.
- Az elnökségi ülést az elnök hívja össze.
- Az elnökségi tagok több, mint felének jelenléte esetén határozatképes az elnökség.
- Az elnökség (általában) nyílt szavazással dönt, az egyenlő szavazatok esetén a soros elnök szavazata dönt.

A Magyar Szekció soros elnöke

- A Magyar Szekció legfőbb tisztségviselője a soros elnök, aki - két éven keresztül - a társelnökökkel, valamint az elnökség közreműködésével irányítója és vezetője a Magyar Szekciónak.
- Képviseli a Magyar Szekciót.

a) Az elnök feladatai:
- A közgyűlés és az elnökségi ülések összehívása és vezetése.
- A határozatok végrehajtásának ellenőrzése.
- Összehangolja a Magyar Szekció tevékenységét és irányítja az adminisztratív munkát.
- Előkészíti az elnökségi üléseket.
- Gondoskodik a határozatok nyilvántartásáról.

b) A Magyar Szekció társelnökei
A soros ügyvezető elnököt távollétében társelnökök - megbízás alapján - az elnökségi tagok helyettesítik. A társelnökök képviseleti joggal rendelkeznek.

Szakmai Bizottságok

A szakmai tevékenység hatékonyabbá tétele, a nemzetközi követelmények hazai elterjesztése, az együttműködés magasabb színvonalra emelése érdekében az egyes szakterületek képviselői bizottságokat alakíthatnak. Két tagozaton belül az alábbi bizottságok hozhatók létre, melyek igény szerint újabb bizottságokkal bővülhetnek.

a) Humán Tagozat

• Belső Biztonsági Bizottság
• Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
• Nemzetközi Kapcsolatok és PR Bizottság
• Jogi Bizottság
• Biztosítási - Szervezési Bizottság
• Fegyelmi és Etikai Bizottság
• Oktatási és Szakmai Minősítő Bizottság

b) Technikai Tagozat

• Technikai Védelmi Rendszerek Bizottsága
• Bankbiztonsági Bizottság
• Személy- és Vagyonvédelmi Bizottság
• Harcművészeti és Testnevelési Bizottság
• Fegyvertechnikai és Lőkiképzési Bizottság
• Gépjárműtechnikai és Gépkocsivezető-képzési Bizottság
• Kutyakiképzési Bizottság
• Vállalkozásbiztonsági Bizottság
• Városi (Települési) Biztonság Bizottság
• Bombabiztonsági és Tűzszerészeti Bizottság

c) Informatikai Tagozat

• Információvédelmi Bizottság

A bizottságok élén azok az elnökök állnak, akiket a bizottsági tagok választanak meg és az Elnökség három évre nevezi ki. A tagozatok élén álló elnököket az adott tagozathoz tartozó elnökök választják ugyancsak három évre. A bizottságok az elnökök vezetésével kidolgozzák saját ügyrendjüket, melyben meghatározzák az általuk végezni kívánt feladatokat, működésük elveit és azt jóváhagyásra megküldik a Magyar Szekció Elnökségének.

Regionális hatáskörű szervek

Regionális titkár
Az ország egyes területein dolgozó tagok regionális egységeket hozhatnak létre. Ezek élén a Regionális titkár áll, akit az adott régióban tevékenykedő tagok választanak maguk közül, és akiket az Elnökség nevez ki három évre.

Regionális titkár feladatai
A működési területükön szervezi az elnökség iránymutatása alapján a szervezeti életet. Közvetíti az Elnökség felé a régió álláspontját, képviseli érdekeit.

Zártan kezelt adatok, információk:

A Magyar Szekció tagjai
A tagok feladatai, jogai és kötelességei
A Magyar Szekció gazdálkodása
Zárrendelkezések