Alapszabály

INTERNATIONAL BODYGUARD SECURITY SERVICE ASSOCIATION

IBSSA

A jelen alapszabályhoz csatlakozók által létrehozott szervezet, melyet az 1901. július 01-i törvény és az 1901. augusztus 16-i rendelet szabályoz, melynek

Neve: International Bodyguard Securité Service Association (IBSSA)

Feladata, küldetése és hatásköre: Irányítja világviszonylatban a testőr és biztonsági képzés minden formáját. Az IBSSA nem politikai szervezet, a diszkrimináció minden formáját elutasítja.

Jogállása: Non–profit, nem kormányzati, nemzetközi szervezet, meghatározatlan időre létrehozva, társasági formájú jogi személy.

Székhelye: 107 Avenue Mahieu – 94100 Saint – Maur des Fosses, France, melynek áthelyezése az IBSSA Igazgatótanácsának döntése alapján lehetséges. 2000. február 25-től az Igazgatótanács döntése alapján: 111 N.W. 183Rd st. Suite 518 Miami Florida 33169.

Céljai: Az IBSSA küldetése, a biztonsági szféra és a testőr szakmában működő vagy működni szándékozó személyek oktatása, képzése világméretben, részvétele a testőrmunka nemzetközi tevékenységében. Az IBSSA törekvése, hogy az egész világon

- elősegítse, bátorítsa a jó kapcsolatokat a tagszervezetek és a személyek között

- védje a szakmában dolgozó biztonsági szakemberek érdekeit.

- szervezze a képzési tanfolyamokat, új technikai megoldásokat tesz általánossá, továbbá fejleszti és terjeszti a biztonsági és testőr munka technikáját.

Hivatalos nyelvei: Az IBSSA hivatalos nyelvei, a francia és az angol. A francia és angol nyelvű szöveg közötti eltérés esetén a francia szöveg a mérvadó. Értekezleteken a francia szimultán tolmácsolás lesz biztosítva.

Meghatározás:

Minden állam, ország, vagy terület amelyet az IBSSA figyelembe vesz, részt vehet az IBSSA tevékenységében.

Vitás kérdések:

Minden vitatott ügy, mely az IBSSA alapszabályának alkalmazásából vagy értelmezéséből adódik, s melyet békés megegyezéssel nem lehet rendezni, kizárólagosan és véglegesen biróság által kerül eldöntésre. A felek kötelezik magukat, hogy igazodnak a jelen alapszabály és a rendelkezésben foglaltakra és jóhiszeműen végrehajtják az ítéletet.

A tagokra és a belépésre vonatkozó alapelvek:

- Az IBSSA tagjai lehetnek társaságok vagy egyesületek amelyek annak minősülnek.

- A tagok felvétele és kizárása az IBSSA Igazgatótanácsának a hatásköre.

- Ideiglenes tagságról az Igazgatótanács dönt.

- Az IBSSA minden tagja köteles megfelelni az alapszabályban foglaltaknak.

- A társaságoknak, egyesületeknek, melyek csatlakozni szeretnének az IBSSA-hoz, teljes anyagot kell benyújtaniuk, részletes információt cégük működéséről, jellegéről, strukturájukról.

Igazgatótanács:

Az Igazgatótanács összetétele:

- Elnök

- Alelnök

- 5 választott tag

Az Igazgatótanács irányítja az IBSSA ügyeit és képviseli az alapszabály értelmében.

Az Igazgatótanács rendelkezik azon joggal, hogy döntést hozzon minden olyan ügyben, amely nem tartozik törvényi szabályozás vagy más szerv alapszabálya alá.

Az Igazgatótanács 7 tagját 5 évre választják meg. Az Igazgatótanács évente legalább egyszer ülést tart, az ülésre akkor is sor kerülhet, ha az elnök szükségesnek tartja, vagy az Igazgatótanács tagjainak többsége ezt kéri. Ha bármely okból kifolyólag az Igazgatótanács ülésére nem kerül sor, ennek ellenére hozható határozat levél, fax távirat váltás útján is.

Az Igazgatótanács minden határozatot egyszerű többséggel hoz meg. Szavazati egyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

Az IBSSA Igazgatótanácsának ülése abban az esetben érvényes, ha a tagok legalább fele jelen van és az elnök távollétében az alelnök vezeti az ülést.

Az Elnök: Az IBSSA elnökét a szervezet tagjai választják meg a tagdíjak szabályai szerint. Az elnök felelős az IBSSA ügyeiért, a szervezet alapszabályainak értelmében. Az elnök képviseli az IBSSA-t harmadik fél előtt. Joga van bíróságra vinni az ügyet, és általánosságban minden adminisztrációt megszerveznie.

Az elnök vezeti minden rendezvényét, tevékenységét az IBSSA.-nak, állandó jelleggel képviseli azt. Lehetősége van bármilyen döntést hozni, ha szükségesnek találja, feltéve ha azt az Igazgatótanács jóváhagyta.

Alelnök: Az Igazgatótanács kinevezhet további alelnököket a tagok közül. Az alelnök segíiti az elnököt, távollétekor helyetesíti.

Főtitkár: A főtitkárt az Igazgató Tanács nevezi ki a tagok közül. Feladata: a titkárság munkáját végzi, a tagsággal és a cégekkel való kapcsolattartás avilág minden részén, továbbá kivülállókkal is. Munkájában segiti a főtitkár helyettes (akit szintén az Igazgató Tanács nevez ki). A főtitkár javaslatára az Igazgató Tanács kinevezhet ügyvezető titkárt is, akinek nincs szavazati joga, de résztvesz az Igazgató Tanács és az iroda ülésein. A főtitkár további feladata, hogy beszámolót készitsen az IBSSA tevékenységéről.

Kincstárnok: A kincstárnokot az Igazgatótanács nevezi ki a tagok közül. Az elnök enegedélyét kell kikérnie az IBSSA anyagi javainak felhasználása előtt.

Technikai Bizottság: A Technikai Bizottságot az elnök nevezi ki, tiszteletbeli megbizatás, célja a tanácsadás.

Pénzügyi alapelvek: Az Igazgatótanács felügyelete alatt a kincstárnok felel az IBSSA anyagi helyzetéért és a rendszeres könyvelésért. A pénzügyi év megfelel a civil évnek (január 01 – december 31.). Az Igazgatótanács minden évben kijelöl egy pénzügyi szakembert (könyvvizsgálót), vagy egy céget, mely független, az IBSSA pénzügyi vizsgálatára és jelentéskészitésre.

Az IBSSA bevételei a tagok általi befizetésből, tanfolyamokból származik továbbá minden más nyereségformából, beleértve ajándékok, hagyatékok (és más formájából a bőkezűségnek)

Pénzügyi alapok felhasználása: Pénzügyi alapok felhasználása fedezi az IBSSA működésének minden költségét, a rezsiköltségeket, a személyzet költségeit és az IBSSA más megbizottjait.

Az IBSSA felelőssége a kívülállók felé: Az IBSSA minden kötelezettségének eleget tesz, a külső követeléseinek vonatkozásában. Az Igazgatótanács tagjai személyesen nem felelősek az IBSSA adóságai és kötelezettségeivel szemben.

Általános elvek:

Alapszabály módosítás: Az IBSSA bármilyen alapszabály-módosítása, rendelkezésének és előírásainak bárminemű módosítása, ha sértik azokat az intézményesített jogokat, melyeket a jelen alapszabály specifikus elveiből erednek.

A szavazatok 2/3–os többségével lehetséges.

Feloszlatás: A szervezet feloszlatása, megszűnése esetén az IBSSA pénzügyi alapjait, karitatív szervezetnek kell ajándékozni.