ETIKAI KÓDEX


Az Etikai Szabályzat rendeltetése: Azoknak az általános érvényű és speciális követelményeknek az összefoglalása, amelyek erkölcsi síkon hívatottak biztosítani az IBSSA szakmai és szövetségi tevékenységének értékeit az általa kitűzött célok megvalósítása, bel- és külföldi jó hírneve, elismertsége, tagságának feddhetetlensége, az irányukban megnyilvánuló köztisztelet és bizalom erősítése érdekében.

1. Az IBSSA tagja szakmai munkája végzése során, közszerepléseiben és magánéletében tanúsítson olyan magatartást, hogy azzal saját és az IBSSA közösségéhez tartozók tekintélyét erősítse.

2. IBSSA tag nem lehet aktív vagy passzív tagja, támogatója olyan mozgalomnak, szervezetnek, amely vallási, faji, nemzeti, nemzetiségi diszkriminációs tevékenységet folytat, vagy ilyen eszméket hirdet. Az IBSSA mentes ezektől az eszméktől, ideológiáktól, ilyen nézeteket valló személyeknek a nemzetközi szervezetben helye nem lehet.

3. Ha tagtársa magatartásában, vagy munkájában az etikai kódex követelményeit tartósan, vagy esetileg súlyosan sértő magatartást észlel, arról az Etikai Bizottság elnökét tájékoztassa. Ilyen bejelentést csak értékelhető és ellenőrizhető bizonyítékok alapján tegyen.

4. Az IBSSA tagja a nemzetközi szervezethez tartozó tagtársa ellen csak az Etikai Bizottság állásfoglalása, vagy egyeztető közreműködésének sikertelensége után kezdeményezzen hatósági eljárást.

5. Az IBSSA tagnak működési területén minden eszközzel segíteni és támogatni kell a bűnmegelőzést. Szakmai munkáját úgy kell végeznie, hogy azzal szolgálja az alkotmányosságot, a törvényességet, s egyik biztosítéka legyen az igazságszolgáltatás eredményességének.

6. A nemzetközi szervezet tagja – ha erről tudomása van – nem tarthat baráti kapcsolatot szervezett bűnözői körökhöz tartozó személyekkel.

7. Minden IBSSA tag vegye tudomásul, hogy a reá kiszabott jogerős büntetőjogi ítélet alapján a vezetőség, az elkövetett cselekmény súlyát mérlegelve, tagságát a nemzetközi szervezetben megszüntetheti. A büntetőeljárás idejére – a cselekményt értékelve – az Elnökség az eljárás alá vont személy tagsági viszonyát felfüggesztheti.

8. Az IBSSA tag a nemzetközi szervezet más tagjaival fennálló kapcsolataiban érvényesítse a kölcsönös tisztelet és megbecsülés követelményeit, ne éljen vissza senki bizalmával.

9. Az IBSSA tag választott tisztségében legjobb tudása szerint végezze tevékenységét, egyéni érdekeit ne helyezze tagtársai elé, legyen hűséges az IBSSA célkitűzéseihez, kitartó annak szolgálatában, ápolja a nemzetközi szövetség nemes hagyományait.

10. Az IBSSA tagja választott tisztségéből eredő, vagy vállalt kötelezettségeit igyekezzék mindenkor maradéktalanul, elfogulatlanul, pártatlanul és felelősségtudattal teljesíteni, legyen figyelemmel tagtársai jogos igényeire, kívánságaira és véleményére. Tisztségében az IBSSA érdekeit szolgálja és erősítse.

11. Őrizze és a nemzetközi szervezet érdekében, gyarapítsa a rábízott közösségi vagyont, gazdálkodjék felelősséggel az IBSSA célkitűzései megvalósíthatósága és működési feltételeinek jobb biztosítása érdekében.

12. Tartsa be a szakmai kollegialitás és tisztesség szabá-lyait, ne sajátítsa ki mások eredményeit. Saját ered-ményeinek terjesztésében a valós szakmai értékek feltárását és továbbadását tartsa szem előtt, legyen lelkiismeretes és becsületes, fogadja el a tevékeny-ségét érintő, javító szándékú és etikai bírálatot.

13. Az IBSSA tag, ha tagtársa szakmai tevékenységében nyilvánvaló hibát észlel, erre megfelelő módon annak figyelmét hívja fel. Tartsa vissza tagtársát a törvényekbe, az IBSSA Szervezeti és Működési szabályzatába, illetve az Etikai Kódex szabályaiba ütköző cselekedetektől. A szervezet tagja tagtársáról a jó szakmai hírnév, vagy becsület csorbítására alkalmas tényt, körülményt ne állítson hamis beállítással.

14. Az IBSSA tagja a tőle elvárható törvényes módon – lehetőség szerint – tegyen meg mindent azért, hogy tagtársa ne kerüljön hátrányos helyzetbe, szakmai-emberi hitelét alaptalanul nem ronthatja, hátrányos helyzetbe nem hozhatja, abban nem tarthatja.

15. Minden IBSSA tag – ha szükséges, vagy ha erre felkérik – a törvényes kereteken belül lelkiismeretesen, áldozatkészen segítse egyéni vagy szakmai problémáik megoldásában tagtársait.

16. Az IBSSA tagja a szervezeten kívülállók és illetéktelenek előtt tagtársai tevékenységét ne bírálja. Tagtársai vonatkozásában olyan magatartást tanúsítson, amellyel biztosítja azok szakmai és egyéb tevékenységei iránti bizalmat és megbecsülést.

17. Az IBSSA tagja szakmai tevékenységei végzése során és egyéb körülmények között a vele kapcsolatba kerülő, vagy együttműködő személyek, szervezetek irányában olyan magatartást tanúsítson, amellyel az IBSSA iránti bizalmat, annak szakmai és erkölcsi tekintélyét erősíti, s ez által őt, mint e nemzetközi szervezet tagját az elvárható bizalomra és megbecsülésre méltóvá teszi.

A felsorolt erkölcsi követelmények csak akkor valósíthatók meg és csak akkor válhatnak közösség formáló erővé, ha az Etikai Szabályzatban foglalt célkitűzések az IBSSA tagságának egyetértésére, meggyőződésére és példamutatására támaszkodnak. Hatásuknak egyaránt tükröződnie kell az IBSSA tagjainak tudatában és cselekedeteiben. A felsorolt etikai magatartásnormák olyan különleges követelményeket foglalnak magukban, amelyeket a nemzetközi szervezet tagjainak magas fokú szakmai erkölcsi elkötelezettsége tesz hitelessé.

Az Etikai Szabályzat hatálya kiterjed az IBSSA igazolvánnyal rendelkező • teljes jogú (egyéni és szervezeti) • társult • pártoló • tiszteletbeli tagokra.

Etikai vétség

1. Etikai vétséget követ el az a tag, aki:

a.) foglalkozása gyakorlása során, vagy azon kívül az adott ország törvényeit szándékosan megszegi

b.) az IBSSA Alapszabályzatban és az Etikai Szabályzatban meghatározott magatartásnormákat megsérti

c.) tagsági díját az adott határidőre nem fizeti be

d.) kizárási ok bejelentését elmulasztja.

Etikai eljárás

1. Az elnökség etikai eljárást rendelhet el: a.) bejelentés esetén b.) hatósági értesítés nyomán c.) tagdíjfizetés elmulasztásakor.

2. Az etikai eljárásban kiszabható szankciók: • figyelmeztetés • tisztségviseléstől való eltiltás • tagsági viszony legfeljebb egy évre történő felfüggesztése • javaslattétel a nemzetközi szervezetből történő kizárására.

3. Az Etikai Bizottság Elnökből és 4 tagból áll. Őket a Közgyűlés titkos szavazással 4 évre választja.

a.) Az Etikai Bizottságnak nem csak az ügy kezdeményezőjét kell meghallgatnia, hanem az etikai vétséggel gyanúsította(ka)t is.

b.) A Bizottság elnöke esetenként az Elnökségnek, évente egy alkalommal a Közgyűlésnek számol be.

Az Etikai eljárás lefolytatása

1. Az etikai eljárást az Elnökség rendeli el és lefolytatásával az Etikai Bizottságot bízza meg. • Akivel szemben kizárási ok áll fenn, köteles jelenteni a Bizottság elnökének.* • Az Etikai Bizottság feladata a tényállás pontos tisztázása. • Amennyiben a jelenlévő bizottsági tagok száma páros, szavazategyenlőség esetén az Elnök szava dönt. • A meghallgatásokat az ártatlanság vélelme jogelv figyelembevételével kell végezni, a terhelő és mentő körülményeket egyaránt vizsgálni kell. Bizonyítási teher a vizsgálatot végzők oldalán van. • A bizottság a kivizsgálásról jegyzőkönyvet készít és azt javaslatával az Elnökséghez terjeszti elő. • A vizsgálat alá vont tag(ok)ról az Elnökség az Etikai Bizottság írásos jelentésének kézhezvételétől számított legközelebbi Elnökségi ülésen dönt. • Az Elnökség döntéséről az eljárás alá vont tago(ka)t írásban is értesíti. Jogorvoslat Az Elnökség határozata ellen az eljárás alá vont tag(ok) 30 napon belül fellebbezhet(nek) az IBSSA nemzeti Szekció Közgyűléséhez. Akadályoztatás esetén ez legkésőbb 6 hónapra módosulhat. (Pl. betegség, külföldi tartózkodás)

Kizárási okok

1. Az etikai vizsgálat lefolytatásában, illetve a döntéshozatalban nem vehet részt az a személy: a.) aki az ügyben, mint tanú, szakértő vagy tolmács vesz, illetve vett részt b.) akitől az ügy tárgyilagos megítélése nem várható el.

2. Társas vállalkozás ellen folytatott eljárásban és határozathozatalban nem vehet részt, aki a vállalkozás tagja vagy munkavállalója, illetve a vállalkozás vezető tisztségviselőinek hozzátartozója.

3. A kizárási ok fennállását az érintett személy köteles az Elnökségnek haladéktalanul bejelenteni. Ezt követően a vizsgálatban és határozathozatalban nem vehet részt.

4. A bejelentés elmulasztása súlyos etikai vétség.

5. Bármely személlyel szemben fennálló kizárási okot bármely tag bejelenthet. A bejelentés alapján a kizárás kérdésében az Elnökség dönt. Az Elnökség döntéséig a kizárási okkal érintett személy a kizárási ok bejelentésének tudomására jutásától az etikai vizsgálatban nem vehet részt.

A szakmai erkölcsi normáink betartását hazai és külföldi tevékenységei végzése során minden tagtól elvárjuk. A felelősségteljes szakmai és társadalmi tevékenységeink végzése során olyan magatartást tanúsítsunk, amellyel megbecsülést, köztiszteletet biztosítsunk mindannyiunk számára.

Dr. Bökönyi István altábornagy - Etikai Bizottság elnöke

Prof. Dr. Popper György - IBSSA elnöke